گروه تکفانت

نوع نمایش :
مقایسه
گوشی تلفن ویپ SPA508G سیسکو - Cisco IP Phone SPA508G
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گوشی تلفن ویپ  CP-8841-K9 سیسکو - Cisco IP Phone CP-8841-K9
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گوشی تلفن ویپ  CP-8861-K9 سیسکو - Cisco IP Phone CP-8861-K9
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گوشی تلفن ویپ  CP-8865-K9 سیسکو - Cisco IP Phone CP-8865-K9
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
کلید ماژول SPA500DS سیسکو - Cisco Attendant Consol SPA500DS
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
کلید ماژول SPA500S سیسکو - Cisco Attendant Consol SPA500S
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گوشی تلفن ویپ SPA525G2 سیسکو - Cisco IP Phone SPA525G2
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گوشی تلفن ویپ SPA509G سیسکو - Cisco IP Phone SPA509G
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گوشی تلفن ویپ SPA514G سیسکو - Cisco IP Phone SPA514G
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گوشی تلفن ویپ SPA512G سیسکو - Cisco IP Phone SPA512G
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گوشی تلفن ویپ SPA504G سیسکو - Cisco IP Phone SPA504G
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 5
موجود
مقایسه
گوشی تلفن ویپ SPA303-G3 سیسکو - Cisco IP Phone SPA303-G3
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
اکسس پوینت WAP571E-E-K9 سیسکو - Cisco Access Point WAP571E-E-K9
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
اکسس پوینت WAP571-E-K9 سیسکو - Cisco Access Point WAP571-E-K9
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
اکسس پوینت WAP371-E-K9 سیسکو - Cisco Access Point WAP371-E-K9
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
اکسس پوینت WAP361-E-K9 سیسکو - Cisco Access Point WAP361-E-K9
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
اکسس پوینت WAP150-K9 سیسکو - Cisco Access Point WAP150-K9
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ MX120-IF-24FXO نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX120-IF-24FXO
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ MX120-IF-16FXO نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX120-IF-16FXO
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ MX120-IF-12S/12X نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX120-IF-12S/12X
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ MX120-IF-16S/8X نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX120-IF-16S/8X
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ MX120-IF-8S/8X نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX120-IF-8S/8X
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ MX120-IF-16S نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX120-IF-16S
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ MX120-IF-24S نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX120-IF-24S
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

در حال بازیابی ...